Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Ἀπάντησις εἰς τήν δημοσίευσιν τοῦ κ. Γεωργίου Ἐπιτήδειου Ἀντ/γου ἐ.ἀ. τέως Εὐρωβουλευτοῦ, τῆς 16/7/2020 εἰς τήν ἐφημερίδα ΣΤΟΧΟΣ.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ α Ἀξιότιμε Κύριε Ἐπιτήδειε,

Εἶμαι ἡ δικηγόρος πού χειρίζομαι δικαστικά καί ὄχι μόνον, ἐπί πλέον τῶν δέκα ἐτῶν τήν ὑπόθεσιν τοῦ τεμένους τοῦ ἰσλάμ εἰς τό Βοτανικόν, καθυστερήσασα μέ ἄλλους κατοίκους τῆς περιοχῆς τήν μέχρι σήμερον λειτουργίαν του....

Εἰς τήν ἀνωτέρω δημοσίευσίν Σας «σχετικῶς μέ τήν μετατροπήν τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί» ἀναφέρεσθε εἰς τό ἐπίδικο τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ ὡς ἐξῆς:

«…η Κυβέρνηση θα έπρεπε να αποδεσμευθεί άμεσα και αόριστα από την υποχρέωση να κατασκευάσει τέμενος στην Αθήνα…».

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ἐπ’ αὐτοῦ νά Σᾶς ἐπισημάνω τά ἑξῆς:

1) Ἡ σύγκρισις εἶναι ἀτυχής, δεδομένου ὅτι τό ἐπίδοξον τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ δέν πρέπει νά λειτουργίσῃ ποτέ, διότι:

α. ἡ γύρωθεν περιοχή εἶναι ἀρχαιολογική μέ τίς γνωστές ἀρχαιότητες.

β. ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου καί ἐπίσης ἀρχαιολογικός χῶρος (Ναός τῶν τεσσάρων Ἀρχαίων Θεῶν – Σμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος), κείμενος ἐπί τῆς περιφήμου ἱστορικῆς Ἱερᾶς ὁδοῦ.

Ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου κεῖται ἀπό ἐτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

γ. ὁ ἐπίδικος χῶρος κεῖται ἐνδιάμεσα ὡς σφῆνα εἰς τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ναυτικοῦ Ὀχυροῦ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ (Ν.Ο.Β.).

δ. γύρωθεν ἡ περιοχή περικλείεται ἀπό τίς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίας  Ἄννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ὀρφέως μέ τούς ἀντίστοιχους ὁμώνυμους Ναούς της.

ε. Παράλληλα πρός τήν Ἱεράν ὁδόν καί σέ ἀπόστασιν πεντακοσίων μέτρων ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου, κεῖται ὁ καταυλισμός (hotspot) τῶν μουσουλμάνων ἀριθμῶν τουλάχιστον 1.700 ἄτομα κατά βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Οὓτω δημιουργεῖται μειονότης μουσουλμάνων καταλυομένης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

στ. τό ἐπίδικον κτήριον εἶναι παράνομον ἐπί τυφλοῦ οἰκοπέδου μέ παράνομον πολεοδομικήν ἄδειαν δομήσεως.

2) Κατά συνέπειαν τό ἐπίδικον τέμενος εἶναι αὐτοτελής ἀποκλειστική ὑπόθεσις τῶν Ἑλλήνων μή συνδεομένη καί μή δυνάμενη νά συνδεθῇ ἐπ’ οὐδενί λόγῳ μέ τήν ὑπόθεσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν.

Ἀνεξαρτήτως, λοιπόν, πάντων τό ἐπίδοξον τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ δέν πρέπει ποτέ νά λειτουργήσῃ εἰς τήν ἀνέκαθεν Ἑλληνικήν πανάρχαιαν Ἱεράν ὁδόν, ἀφοῦ πέραν τῶν ἀνωτέρω λόγων θά διακόψῃ τήν πολιτιστικήν καί πολιτικήν συνέχειαν καί συνοχήν τῶν Ἑλλήνων καί δή πρό τῶν πυλῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.

Τό κτήριον αὐτό δέν πρέπει νά λειτουργήσῃ ποτέ εἰς τόν συγκεκριμένον χῶρον!

Καί αὐτό εἶναι ἐντελῶς καί ἀπολύτως ἀδιαπραγμάτευτον.

Μετά πλείστης τιμῆς Ἡ δικηγόρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 182 – ΑΘΗΝΑΙ 1ος όροφος τ.κ. 11472

2103614320 – 2103632628 Κιν.: 6972 073811

http://arxaiaithomi.gr

4 σχόλια:

 1. Εἰς ἐπίρωσιν τοῦ ὡς ἔνω ἄρθρου τῆς κας Παντελίδου ἔχω νὰ προσθέσω ὅτι εἰς τὴν θέσιν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα τελεστήριον τῶν Λυκομηδῶν εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Θησεύς - Λυκομήδης καὶ αὐτός - ὑπέστη καθαρμοὺς διὰ τοὺς φόνους τοὺς ὁποίους εἶχε διαπράξει καθ ὁδὸν ἀπὸ τὴν Τροιζῆνα εἰς τὰς Ἀθήνας. Πρόκειται συνεπῶς περὶ ἐνὸς διαχρονικῶς ἑλληνικοῦ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ὁ ὁποῖος διὰ τῆς ἱδρύσεως ἰσλαμικοὺ τέμένους καταδικάζεται εἰς ἀναγκαστικὴν ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΑΝ μὲ ὅ,τι τοῦτο συνεπάγεται.
  Διὰ τὴν ἱστορίαν νὰ συμπληρώσω ὅτι ὁ Θησέυς - ὁ μέγιστος τῶν ἑλλήνων ἡρώων διαχρονικῶς - εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρῶτος ἐσκαπάνευσε τὴν ΕΝΟΤΗΤΑ τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Ὅλους ὅσους ἐφόνευσε καθ ὁδὸν πρὸς τὰς Ἀθήνας, οἱ δῆθεν λησταὶ Περιφήτης, Σίνης, Σκίρων, Κερηνύων, Προκρούστης ἦσαν εἰς τὴν παργματικότητα ἐξαδέλφοι του ἐν δυνἀμει διεκδικηταὶ τοῦ θρόνου. Ἰδιαιτέρως Σκίρων ὁ Μεγαρεὺς ὑπῆρξε σπουδαῖος ἡγεμὼν, κολαστὴς ληστῶν, δημιουργὸς μέγάλων ἔργων ὅπως ἡ χάραξις τῆς ὁδοῦ Ἐλευσῖνος-Μεγάρων – Κορίνθου ἡ ὁποία χάραξις παραμένει ἡ αὐτὴ μέχρι σήμερον. Χαρακτηριστικῶς μέχρι σήμερον τμῆμα τῆς ὁδοῦ αὐτῆς φερει τὴν ὀνομασίαν "Σκιρωνίδες Πέτραι" ἤ Κακιὰ Σκάλα. Προφανῶς ὁ Θησεὺς - ὁ ὁποῖος μόνον ἀγγελοῦδι δὲν ἦτο - παρέσυρε δολίως τὸν ἐξάδλφόν του Σκίρωνα εἰς τὰς Πέτρας ἀπὸ ὅπου τὸν κατακρύμνησε. Ἡ Νέμεσις ἐπεφύλαξε τὸ αὐτὸ τέλος διὰ τὸν Θησέα. Μετὰ τὴν ἐκδίωξίν του ἀπὸ τοὺς Παλλαντίδας ως ἔπηλις καὶ ξένος κατέφυγε εἰς τὸν τόπον καταγωγῆς του, τὴν Σκῦρον. Ἐκεῖ ὁ έξάδελφός του βασιλεὺς τῆς νήσου Λυκομήδης μετὰ τὰ καλωσορίσματα ὁδήγησε εἰς ὕψωμα - τὸ νῦν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου - διὰ νὰ τοῦ δείξει τάχα τὰ κτήματά του, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τὸν κατακρύμνησε. Ἀπὸ τὴν αὐλὴν τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Φαλτάϊτς εἶναι ἐμφανέστατον τὸ σημεῖον ἀπὸ τὸ ὀποῖον ὁ εἷς ἄθλιος, Λυκομήδης, κατεκρημνησε τὸν ἕτερον ἔθλιον Λυκομήδην, Θησέα!
  ΥΓ. Νὰ σημειώσω ὅτι πέραν τῶν ὅποιων χαρακτηρισμῶν μου εἰς βάρος τοῦ Θησέως, ἡ Ἑλληνικὴ φυλὴ ὀφείλει εἰς αὐτὸν τὰ ΠΑΝΤΑ εἰς τὸ ὄνομα τῆς ΕΝΟΤΗΤΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΓΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΧΟΤΖΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΠΙΘΗΚΙΑ
  ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥΛΗΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΕΡΑΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ...

  ΕΙΧΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΛΕΞΗ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ !!!!!!...

  - ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ -

  ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Η ΛΕΞΗ .

  - ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ -

  ΟΣΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ !

  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive