Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 15 – 12 – 2018 για το τέμενος στο Βοτανικό

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ α

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝTΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣΑΡΧΗΣ   ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ...

Αἰκατερίνης-Βεατρίκης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182, δι’ ἑαυτήν ἀτομικῶς καί ὡς πληρεξουσίας δικηγόρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΑ» καί κατοίκων τῆς περιοχῆς.

             ΠΡΟΣ

1.Τόν κ. Ὑπουργόν Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Χρῆστον Σπίρτζην, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

  1. Τόν κ. Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί

Μεταφορῶν κ. Γεώργιον Δέδε, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

  1. Τοῦ κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδη, πρώην Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν

κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

  1. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΣΠΡΟΚΟΠΗΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΝ,

  1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  2. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΤ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΡΧΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, νομίμως ἐκπροσωπουμένην

  2. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

  3. ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

___________________________

  Ἐπί τῶν προσφάτων, ἀπό 14/12/2018 ἀνακοινώσεών  Σας εἰς τά ΜΜΕ κατόπιν σχετικῆς συσκέψεώς σας, περί τῆς λειτουργίας τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν Ἀθηνῶν καί ἐπί τῆς Ἱεράς Ὁδοῦ ἀρ. 114, «μέχρι τόν Μάρτιον τοῦ 2019» τάς ὁποίας καί ἐπισυνάπτομεν εἰς τήν παροῦσαν μας, διαμαρτυρόμενοι ἀναφέρομεν τά κάτωθι:

Α. Ἔχετε καταλύσει τήν διάκρισιν τῶν ἐξουσιῶν, ἐπεμβαίνοντες καί παρεμποδίζοντες τό ἔργον τῆς Δικαιοσύνης!

Καί συγκεκριμένως ἐνῷ γνωρίζετε καλῶς τά κάτωθι:

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Σμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Σεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον.

Σημειωτέον ὃτι ἕχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.

Κατά τήν ἐκκρεμοῦσαν αἲτησίν μας αὐτήν μεταξύ τῶν ἂλλων λόγων προσβάλλομεν τήν νομιμότητα τοῦ κόκκινουπεριγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τήν γνωστήν τροπολογίαν τοῦ ἂρθρου 4 τοῦ Ν. 4327/14.5.2015 ΥΕΚ 50Α (Ν. «Λαφαζάνη»), ὡς καί τῶν ὑφισταμένων κτισμάτων τοῦ συγκεκριμένου χώρου, ὡς καί τοῦ συγκεκριμένου ἀνεγερθέντος κτίσματος τοῦ τεμένους.

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἕργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣΜΕΛΕΤΗΣ.

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησίς μας κατά παραπομπήν ἀπό τό Διοικητικόν Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν περί ἀκυρώσεως τῆς σιωπηρᾶς ἀρνήσεως τῆς Διοικήσεως νά ἱκανοποιήση τό αἲτημά μας νά προσευχώμεθα καί τελοῦμεν τά θρησκευτικά μας καθήκοντα εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόν Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἑλευθερώτριας εἰς τόν Βοτανικόν καί ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114 τεθέντα εἰς Δημοσίαν Λατρείαν κείμενον ἐντός τοῦ κοινοχρήστου πρασίνου καί ἐντός προϋφισταμένου κτίσματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ παραπλεύρως τοῦ παρανόμου κτίσματος τοῦ ἐπιδόξου τεμένους, τόν ὁποῖον ἀσεβῶς κατακρημνίσατε ὡς ἐκθέτομεν κατωτέρω.

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας σχετικῶς μέ τήν σύστασιν τῆς «Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ἀθηνῶν». Μεταξύ τῶν λόγων ἀκυρώσεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν εἶναι καί ἡ παράβασις τοῦ Ἂρθρου 90 τοῦ ΠΔ 63/2005, καθ’ ἣν «πρέπει νά ἀναγράφεται τό μέγεθος τῆς δαπάνης, τό κόστος καί ὁ τρόπος καλύψεως τῆς δαπάνης πού θά προκύψη ἀπό τήν χρησιμοποίησιν ἀνθρωπίνων πόρων – μελῶν τοῦ ΔΣ καί λοιπῶν λειτουργικῶν ἐξόδων», τά ὁποῖα καί δέν ἀναγράφονται εἰς τάς προσβαλλομένας ἀποφάσεις.

Ἐκκρεμοῦν κατά ἁπαξαπάσης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν καί τῆς Πολεοδομίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μηνύσεις εὑρισκόμεναι ἢδη εἰς τόν «προσδιορισμόν».

Β. Προεξοφλεῖτε ὅτι αἱ ἐκκρεμοῦσαι ἀποφάσεις θά συμβαδίζουν μέ τίς «προθέσεις» σας καί εἶσθε πεπεισμένοι ὅτι θά ἐκδοθοῦν κατά τήν «βούλησίν σας» ἤ κατά τήν «ἐπιταγήν σας»! ὣστε νά προσδιορίζετε αὐθαιρέτως τόν χρόνος ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπιδόξου τεμένους.

Προεξοφλεῖτε ἀκόμη καί τήν ἀπόφασιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἐνώπιον τῆς ὁποίας ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπό 29/10/2018 καταγγελία μας διά παραβάσεις εἰς τάς ὁποίας ὑποπέσατε τῶν ἄρθρων 18, 32, 72 τῆς ΟΔ2014/24/ΕΕ, ΟΔ 2014/25/ΕΕ, ΟΔ 89/665/ΕΟΚ, ΟΔ 92/13/ΕΚ καί παραβάσεις τῶν ἀρχῶν τῆς Δημοσιότητος, Διαφανείας καί ἴσης μεταχειρίσεως, ἀναφορικῶς μέ τούς διαγωνισμούς εἰς τόν ἀνωτέρω ἐπίδικον χῶρον.

Προεξοφλεῖτε ἀκόμη καί τήν ἒκβασιν τῆς ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου 5669/30.10.2018 προσφυγῆς μας ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Κι ὅλα αὐτά διά νά λειτουργήσετε ἕνα τέμενος ἄλλης θρησκείας καί ἄλλου πολιτισμοῦ εἰς ἕνα χῶρον ἀποκλειστικῶς πανάρχαιον Ἑλληνικό καί Χριστιανικόν Ὀρθόδοξον. Ἕνα τόπον ἱερόν διά τούς Ἕλληνες καί ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχή! Διατί;

Διότι, ὡς κατ’ ἐπανάληψιν ἔχετε ἰσχυρισθῇ εἰς τόν ἰδικόν μας αὐτόν χῶρον θά λειτουργοῦνται «οἱ δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι τῆς Ἀττικῆς ἐπιτέλους!».

Μᾶς ἐμπαίζετε; Το ἐπίδοξον τέμενος ἔχει χωρητικότητα μόλις 300-350 ἀτόμων! Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία! Θέλετε νά δημιουργήσετε ἐκεῖ ἕναν ἰσλαμικό πυρῆνα, ἐν συνδυασμῷ μέ τόν παρακείμενον καταυλισμόν ἀριθμοῦντα 2.200 ἤ 2.800 ἤ 2.500 μουσουλμάνους, ὅπως κατά καιρούς μᾶς ἐνημέρωσεν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων. Μία ἰσλαμικήν πόλιν πρό τῶν πυλῶν τῶν Ἀθηνῶν καί νά καταλύσετε τήν συνθήκην τῆς Λωζάννης.

Γ. Ἐνεργεῖτε ἐπικίνδυνα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων γηγενῶν καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀλλά καί πρός βλάβην τοῦ ἀληθοῦς Δημοσίου Συμφέροντος, συμπίπτοντος μέ τό Ἐθνικόν μας συμφέρον, ἐξυπηρετοῦντες ἕνα δῆθεν δημόσιον συμφέρον, ἐν τῇ πραγματικότητι ἀπολύτως ἐξατομικευμένον καί πολιτικῶς καθοδηγούμενον. Καί σπεύδετε «ἄρον-ἄρον» νά λειτουργήσετε μέ κάθε παράνομον μέσον ἕνα ξένον θρησκευτικόν καί πολιτιστικόν στοιχεῖον εἰς τήν ἱεράν αὐτήν περιοχήν.

Ἐφθάσετε εἰς τό σημεῖον νά κατακρημνίσετε τόν παρακείμενον Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, μέ τήν συνεργασίαν τῆς Εἰσαγγελίας Ἀθηνῶν κατά τοῦ προϊσταμένου τῆς ὁποίας ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπό 10/9/2018 μήνυσίν μας.

Ἐφθάσατε εἰς τό σημεῖον ἀκόμη μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου Δ21/οικ1136/Υ.Δ01.02 ἀπόφασίν Σας νά ἐγκρίνετε διαγωνισμόν τῆς διαμορφώσεως τοῦ ΟΣ25Α, ἐπιδίκου χώρου, μέ «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» ἐπικαλούμενοι διαφόρους ἀορίστους λόγους μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν κάτωθι:

«δ) ἐκτιμῶνται ἰσχυρές ἀντιδράσεις ὡς πρός τήν κατασκευή τοῦ συγκεκριμένου ἔργου (ὅπως ἐξάλλου ἔχει συμβεί μέ τήν κατασκευή τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους, ὅπου κατά τή δημοπράτηση ἀλλά καί κατά τήν κατασκευή του ὑπῆρξαν πολλές ἀντιδράσεις οἱ ὁποῖες εἶχαν λάβει δημοσιότητα, εἶναι καταγεγραμμένες στόν τύπο τῆς ἐποχῆς καί γιά τίς ὁποῖες βρίσκονται στοιχεῖα στό φάκελο τοῦ ἔργου) οἱ ὁποῖες θά δημιουργήσουν ἐκ νέου ἰδιαίτερα σημαντικές καθυστερήσεις καί ἀκυρώσεις τῶν τυπικῶν διαδικασιῶν ἀνάθεσης συνήθων ἔργων μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἀκύρωση ὑλοποίησης καί λειτουργίας αὐτοῦ».

Κι ἔτσι ἕνα ἔργον τό ὁποῖο ξεκίνησεν μέ προϋπολογισμόν 946.000€ (ΕΤΔΕΚ/ΟΙΚ/408/31.5.2013) ἀνῆλθεν σταδιακῶς καί κατά κατάτμησίν του εἰς 3.916.623,17€ (Δ21/75/Υ.ΣΕΜΕΝΟ΢/21.12.2017 ἀπόφασις τοῦ Γ. Γραμματέως Ὑποδομῶν 429.600€) καί (Δ21/ΟΙΚ/1136/Υ.Δ012/24.8.2018 ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν 2.600.000€) εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων καί δή ἐν μέσω  τέτοιων δύσκολων οἰκονομικῶν συνθηκῶν πού διαβιώνομεν ὅλοι μας.

Πάντα ταῦτα καί πλεῖστα εἰσέτι συνοπτικῶς, ὡς καλῶς γνωρίζετε, ἐκκρεμοῦν εἰς τά προρρηθέντα Δικαστήρια καί Δικαστικές Ἀρχές.

Ἐσεῖς, ὅμως, προτρέχοντες προβαίνετε εἰς ἀνακοινώσεις παραπλανητικές καί ἐπικίνδυνες, γράφοντες εἰς τά «παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας», ἁπαξάπαντας καί πρωτίστως τόν γηγενῆ Ἑλληνικόν λαόν τοῦ ὁποίου συστηματικῶς προσπαθεῖτε ν’ ἀλλοιώσετε τήν δημογραφικήν του σύνθεσιν.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω:

Σᾶς κ α λ ο ῦ μ ε ν ν’ ἀξιοποιήσετε, μεριμνοῦντες διά τό πραγματικόν Ἑλληνικόν συμφέρον τήν ἐπίδικον περιοχήν ἀνήκουσαν κι αὐτή εἰς τό ἱστορικόν τρίγωνον καί νά ἀναβαθμίσετε ἀρχαιολογικά αὐτήν ἀναδεικνύοντες τόν εἰς αὐτήν ἐνυπάρχοντα Ναόν τῶν τεσσάρων Θεῶν καί τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος καί νά παύσετε νά παρεμβαίνετε εἰς τήν Δικαιοσύνην ἀπαξιοῦντες τό ἔργον της, προτρέχοντες εἰς ἀνακοινώσεις ὡς ἀνωτέρω καί θέτοντες αὐθαιρέτως ἡμερομηνίες λειτουργίας τοῦ ἐπιδόξου τεμένους. Ὁ δρόμος, ἀξιότιμοι Κύριοι, εἶναι μακρύς ἀκόμη!

Ἄλλως, Σᾶς δ η λ ο ῦ μ ε ν :

– ὃτι Σᾶς καθιστοῦμεν ὑπευθύνους ἀπό κοινοῦ μέ τούς συνεργήσαντες καί συνεργοῦντες διά σειράν παραβάσεων τόσον τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματός μας (Ἄρθρα 2§1, 5§1, 2, 5, 3§1, 21§1, 5, 22§1, 24§1, 2, 6, 28§1, 87, 106§1) τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου ὅσον καί τῶν διεθνῶν κανόνων διά τά δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) τῆς

Νομολογίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) τοῦ Διεθνοῦς ΢υμφώνου διά τ’ ἀτομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΕΑΠΔ), τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΟΔΔΑ), τῆς UNIFI, ἀλλά καί τῆς Πολεοδομικῆς Νομοθεσίας καί τῶν ἄρθρων 18, 32, 72 τῆς ΟΔ2014/24 ΕΕ, ΟΔ2014/25/ΕΕ, ΟΔ89/665/ΕΟΚ, ΟΔ92/13/ΕΚ

-ὡς καί ὅτι θέλομεν ἀξιώσει καθ’ ὑμῶν ἀτομικῶς πᾶσαν εὐθύνην διά τήν προσγενομένην εἰς ἡμᾶς βλάβην ἠθικήν καί ὑλικήν ἐνώπιον παντός Ἑλληνικοῦ καί Διεθνοῦς Δικαστηρίου.

Με τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότῳ νομίμως πρός οὕς αὕτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν τους καί διά τάς νομίμους συνεπείας, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.

Ἀθῆναι 15/12/2018

Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη δηλοῦσα καί

προσκαλοῦσα δι’ ἑαυτήν ἀτομικῶς καί ὡς

πληρεξουσία τῶν ἀνωτέρω

1 σχόλιο:

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive