Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Πλήρης επαλήθευση σ’ όσα σάς έγραψα. Τά Μυστικά που δέν σάς είπαν. Αυτή η σκαταδόφατσα σάς επιβεβαιώνει… Κοιτάξετε τον μέ τό δαιμονοψήγμα…


Σάς είχα ειπεί ότι διά νά γίνει η δουλειά (δουλεία τούς πρός τόν σατανά) τούς καί δουλεία μάς χρειάζονται οπωσδήποτε τό μικροψήγμα ή βιομικροψήγμα ή βιοτσίπ…

Φαίνεται ότι δέν τούς βγαίνει τό εμβόλιον τροποποίησης τών χρωματοσωμάτων πρός στιγμής διότι ό οργανισμός αντιστέκεται καί τό εξερνάει, δημιουργώντας αντισώματα, αντιστάσεις καί ριπή τυχαίων φαρμακόπλων, ούτως ώστε τά πειραματοζωανθρώποι τών εταιρειών αντί νά αποδέχονται τό κόκλτεϊλ τού εμβολίου, οί οργανισμοί τούς νά τό απορρίπτουν ώς ξένον, εχθρικόν, επιθετικόν, επιβλαβές, μέ αποτέλεσμα νά δημιουργούνται παρενέργειες, παρεξάρσεις καί επιθετικές τάσεις από τόν οργανισμόν.

Η αντίδραση καί τό αποτέλεσμα τού οργανισμού δέν είναι τό ανεμενώμενον καί δή τό επιθυμητόν από ζιωνοματτωνία… Καθότι όπως σάς είπα ξανά φέρει διαφορετικά αποτελέσματα μέσω τής αντίδρασης σέ κάθε οργανισμόν…. Αυτή η κάθε αντίδραση είναι είδος αυτισμού, δηλαδή αυτοαντίδρασης μετά από μία δραστική συνεμβολιακή ή μονοεμβολιακή δράση. Αυτόν δέν τό ακούσατε ξανά, ότι ό ανόητος ή αόριστος όρος Αυτισμός είναι η αντίδραση τού οργανισμού σέ μία χρωματοσωματική ή μοριακή εμβολιακή δηλητηρίαση…. Τού έδωσαν τόν ακαθόριστον ονοματιστικόν ορισμόν αυτισμός ούτως ώστε νά μή δηλώνει καί ταυτοχρόνως νά κρύβει τήν δόλια καί επίβουλη ξενική τεχνητή πηγαία δράση τού, ήτοι τά εμβόλια, όπως βεβαίως απόδειξαν κορυφαίοι Αμερικανοί επιστήμονες…. Μέ τήν ίδια επιβουλή οπού ονόμασαν τούς παιδοβιαστές ώς «παιδόφιλους» καί τούς ομοφυλόγαμους ώς «ομοφυλόφιλους» ονόμασαν καί τήν εμβολιακή δηλητηρίαση ώς αυτισμόν!… Άλλωστε, τί σημαίνει αυτισμός άν τό αναλύσουμε; Τί άλλον από τήν αυτοαντίδραση ήτοι αυτού ισμός! 

Οί εχθροί μάς επιθυμούν εμβόλια μέ συγκεκριμμένες παρενέργειες, ενέργειες καί δραστικότητα. Όχι διαφορετική καί ανάμεικτη ή σαλατοποιημένη δραστικότητα είς τόν καθένα από τό ίδιον εμβόλιον. Δέν κάνεις έναν τύπον αεροπλάνων καί αποδέχεσαι ότι τό καθένα από τά παραγώμενα αεροπλάνα θά συμπεριφέρεται διαφορετικώς, όπως άλλον νά πίπτει, άλλον νά πετάει ανάποδα, άλλον οπίσω καί άλλον εμπρός καί κανονικά, μέ τήν ίδια λογική διά κάθε φάρμακον καί εμβόλιον σωτηρίας ή εξόντωσης μάς, όπως αυτόν οπού επεξεργάζονται βιαστικά!….

Η βιολογία τού οργανισμού πρός τό παρόν φέρει μεγάλη αντίσταση είς τά συνεμβόλια = κόκτεϊλς εμβολιακών φαρμάκων τούς…. Εάν συμβουλευτούμε προφυτεία από τή Παλαιά Διαθήκη αυτόν κάποτε θά καμφθεί καί θά εφαρμοστεί όταν είς τήν εξουσία θά είναι ό Αντίχριστος, έστω καί εάν η τεχνογνωσία θά υφίσταται ή όχι από πρίν….

Ό πολιορκιτικός κριός τούς είναι τουλάχιστον διττός: α) η διαμόχλευση τής χυμεία τής γονιοδομής/dna&rna ανά πάσα στιγμή καί η τροποποίηση τής χωρίς εμπόδια καί φραγμούς όπως τούς αρέσει καί τούς βολεύει καί β) η τοποθέτηση υποδόριου βιομικροψήγματος είς τό μέτωπον ή τήν δεξιάν χείραν ούτως ώστε νά εξυπηρετεί τίς αγοραπωλησίες, τήν μισθοδοσία καί τά αρχεία ταυτοτήτων, χρηματοπιστώσεως, καταθέσεων κ.τ.λ… Ό λόγος οπού επιθυμούν καί τό υποδόριον βιομικροψήγμα καί τό εγγονίδιον βιομικροψήγμα ή τροποποίηση είναι ότι μέ αυτόν τόν τρόπον ελέγχουν μέ ευκολία κάθε πτυχή τής κοινωνικής ζωής…. Έναν μικροψήγμα εντός γονιδίων θά φέρει επιπλοκές είς τίς αγοραπωλησίες καί είς τόν ανά πάσα στιγμήν εντοπισμόν διότι ευρίσκεται είς τό βάθος τών σωματιδίων, ενώ έναν μικροψήγμα είς τό τείχος τού δέρματος καί δή είς τήν εξωτερική πλευρά τού ανθρώπινου, ζωικού καί φυτικού σαρκίου εκπέμπει καί λαμβάνει βεβαίως μέ μεγαλύτερη ευκολία καί συχνότητα…

Η επιτυχία ενός από τά δύο, ήτοι είτε τού εξωτερικού υποδόριου μικροψήγματος είτε τού εντός γονιδίου καί τής δυνατότητος χυμικής/χημικής διαμόχλευσης τους εξυπηρετεί αφάνταστα, αλλά η εγκαθίδρυση αμφοτέρων τούς εξυπηρετεί τελεσίκως πλήρως. Όταν θά εμφανίζεται ό Αντίχριστος δι’ ολογραμμάτων, ένας τρόπος θά είναι διά τής εσωτερικής παραισθησιακής χυμικής αντίδρασης εντός τών κατάλληλων περιοχών τού οργανισμού τού ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως καί τού εγκεφάλου….

Οιονδήποτε από τά δύο εγκαταστήσουν επάνω είς τούς ανθρώπους ή άλλες μορφές ζωής πρώτον, συνανοίγει συνταυτοχρόνως τόν δρόμον πρός τήν εγκατάσταση καί τού άλλου, χωρίς νά σημαίνει πώς εάν έχουν τήν αμφότερες τίς τεχνολογίες έτοιμες δέν θά τίς συνεγκαταστήσουν ταυτοχρόνως καί σέ αρμονική συνάδεια….

Μετά από αυτήν τήν εξέλιξη τό κράτος θά είναι κράτος έν κράτει είς έκαστον οργανισμόν καί ό οργανισμός θά πάψει νά είναι κράτος καί σύμπαν, αλλά είναι υποσύμπαν καί έναν υποσύνολον, πλήρως εξαρτούμενο από τό σύνολον τής διττής ή μονής αυτής τεχνολογίας…. Πρόκειται διά τό τέλος πάσας ανεξαρτησίας, πάσας αυτονομίας, πάσας ατομικότητος, πάσας ελευθερίας, παντός δικαιώματος, παντός αυτεξούσιου, πάσας προαιρέσεως, αφού διά τής αυτοπροαιρέσεως τό άτομο παραχώρησε πλήρην εξουσίαν επί τού εαυτού τού ή καί οργανισμού τού είς τό κράτος έν κράτει… Η παραχώρηση αυτή ουσιαστικώς ισοδυναμεί μέ πλήρη αυτοπώληση πάσας έννοιας τής υπαρξιακής ονότητος καί μέ βάση αυτή τήν εξέλιξη Ό Θεός θά τήν αποδεχθεί διότι θά γίνει μέσω τής προπαραχωρημένης ελευθερίας οπού εδόθηκε είς τό ανθρώπινον όν. Ό Χριστός ειδοποίησε αυτοπροσώπως τόν Ιωάννη τόν Θεολόγον ότι όστις προχωρήσει είς τήν τοιαύτην πλήρην παραχώρηση τής ελευθερίας τού θά είναι τέτοια ώστε νά μήν δύναται νά τήν άρει καί τελεσίδικα είναι προϊόν τού υιού τού Διαβόλου Αντιχρίστου. Προχώρησε μάλιστα δηλώνοντας ότι όστις αυτοπαραχωρηθεί νά παρακαλάει νά μήν είχε γεννηθεί. Είναι η μοναδική προσευχή καί ταπείνωση η οποία θά δύναται νά πράξει, ούτως ώστε αντί νά καταλήξει έν κολλάσει νά καταλήξει είς πλήρην ανυπαρξία ή σέ επιεικότερη βαθμίδα κολλάσεως…

Ό Χριστός πρόδωσε τά αίσχιστα σχέδια τής συναγωγής τού σατανά καί τό ολοκληρωμένον πανολοκληρωτικόν σχέδιον τού Αντίχριστου, ούτως ώστε όταν ζυγώσει ό καιρός οί φίλοι καί άνθρωποι τού νά είναι ενήμεροι αναγνωρίζοντας τά σημεία τών καιρών τά οποία πρό+δωσε σ’ ανύποπτον καιρόν έν Ιερά Πάτμω έν Ελλάδι…

Όστις αναγνωρίσει τά σημεία τών καιρών καί προσποιηθεί ότι δέν τά αναγνώρισε συναυτοπροσποιούμενος τόν αθώον καί τό θύμα έν αγνοία τού θά λογοδοτήσει καί θά καταδικασθεί σύν τών άλλων διά μεγίστη υποκρισία!….

Εννοείται ότι σέ κάποια φάση θά ελιχθούν μέ τρόπον ώστε νά ρεζιλέψουν, μυκτηρίσουν καί ψευδοδιαψεύσουν τούς ανά τώ παγκόσμιω σοφοσυνομωσιολόγους καί σοφοσυνομωσιοπροδότες κατά τής αντίχριστης πλεκτάνης….

Όπως σάς είπα κατ’ εξακολουθήσει καί προσφάτως, πιθανόν νά αποσυρθούν από τήν ανάγκη εμβολία καί μέ μία ή περισσότερες προφάσεις νά προχωρήσουν πρωτίστως ή είς τό υποδόριον χάραγμαν καί τήν ταυτόχρονη κατάργηση τού μετηρτού απτού = χειροπειαστού χρήματος άμα τή επιτεύξη τού υποχαράγματος…. Διά νά γίνει αυτόν χρειάζονται τήν πανεγκατάσταση τών συνστημάτων ηλεκτρονικής πλοήγησης, εκπομπής καί λήψης πέμπτης γενεάς ήτοι τό έν συντομία 5g….

Έχουμε πρό δώσει νομίζω ικανοποιητικώς τή στρατηγική καί διαπρκατική τούς εξέλιξη καί ελιγμους, φυλαχθείτε όπισθεν τών κατάλληλων οχυρών. Τό ισχυρότερον είναι αυτόν οπού μάς προέδωσε τίς πληροφορίες ή δέ άλλως πώς θά είμασταν βαθειά νυχτωμένοι καί μέ μήν εξεκάθαρες διαντιλήψεις περί τού άν τά έν εξελίξει όπλα είναι αντίχριστα, αντίψυχα, αντιάνθρωπα, αντισωτηριακά, ήτοι Τόν Χριστόν, Τόν Ιάσων Χριστόν!…. Ιάσων = Ίαση….

Διαβάστε καί συμπληρώστε οπωσδήποτε, εάν θέλετε, μέ αυτόν τό άρθρον οπού τά είπαμε πρίν τήν πληροφόριση:Τό χειρότερον θά είναι άν τά εμβόλια δέν έχουν «παρενέργειες». Καί έναν μυστικόν οπού πρώτη φορά μαθαίνεις 2,700 ετών. Δύο σ’ έναν!…. δέν είναι ποτέ Χ!…. Οί λύκοι γέλασαν τούς καφενόβιους….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Κάτω οί πηγές διά τά όσα μιλήσαμε ανωτέρω:

Άν ισχύει βάζει “βόμβα” γιά τόν κορωνοϊόν….

Λένε ότι έρχεται βιοτσίπ ώς εναλλακτική λύση….

Εμφυτεύσιμο βιοτσίπ που θα ανιχνεύει τη νόσο Covid-19 θα είναι διαθέσιμο στην αγορά το 2021, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το εμβόλιο.

Σύμφωνα με το mintpressnews.com, την ώρα που η διεθνής κοινότητα ανυπομονεί να διαθέσει ευρέως το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό, ένας πρώην καθηγητής του Χάρβαρντ σκέφτηκε να να τελειοποιήσει το πρώτο βιοτσίπ που θα τοποθετείται υποδόρια και θα μπορεί να κάνει διάγνωση της νόσου.

Σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, η ιδέα του βρήκε ανταπόκριση στην κυβέρνηση της Ουάσινγκτον.

Το τσιπ φέρεται να αναπτύσσεται με την βοήθεια της νανοτεχνολογίας.

Για την έρευνα και ανάπτυξή του έχουν επιστρατευτεί οι ακόλουθοι αμερικανικοί οργανισμοί: Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA) και η Αρχή Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης (BARDA) του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ.

Όπως σχολιάζουν στις ΗΠΑ, η ανακάλυψη του Καναδού επιστήμονα Ντέρεκ Ρόσι θα πρέπει να λάβει το πράσινο φως από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο Rossi ισχυρίζεται γενικά πως έχει βρει τρόπο να «επαναπρογραμματίσει» τα μόρια που είναι φορείς γενετικών οδηγιών για την ανάπτυξη των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα.

Αν ισχύει η είδηση τότε βλέπουμε πως δουλεύεται εναλλακτική του εμβολίου, το οποίο δυσκολεύει την επιστημονική κοινότητα. Θα προταθεί ως εναλλακτική στους ανθρώπους;;;

(Derrick Broze&n @DBrozeLiveFree those damn conspiracy theorists and their talk of injectable chips… “An experimental new vax developed jointly with the US gov claims to be able to change human DNA and could be deployed as early as next year through a DARPA-funded, injectable biochip.” τουϊττερ…)

2 σχόλια:

  1. ΑΦΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΚΟΠΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρκετα δυσνοητο σε ορισμενα σημεια

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive