rottating banner

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΡΙΣΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΕΛ.ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 15.5.17ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Παρ᾽ὅλον ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναφέρει - ὑπερτονίσει ὅτι οἱ κοινωνικές, οἰκονομικές, πνευματικές, ἐθνικὲς κρίσεις, ποὺ διερχόμεθα τὰ τελευταῖα 70 ἔτη, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, ἐν τούτοις ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπαναλάβουμε : ὅλες αὐτὲς οἱ κρίσεις εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ καταπτώσεως, ποὺ μᾶς καλλιεργοῦν ντόπιοι καὶ ξένοι ἰθύνοντες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως! ! ! . . .

Ὁ ἄνθρωπος δυστυχῶς ἔχει μεγάλη ἀδυναμία νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι, μὲ κεντρομόλο δύναμι « ἄρτο καὶ θεάματα ». Οἱ ἰθύνοντες τὸ διέγνωσαν καὶ τοῦ τὸ ἀποθέωσαν αὐτὸ τὸ αἴτημα : τοῦ προσφέρουν ἀφθονότατα αἰσχρότατα θεάματα καὶ προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ τὸν ναρκώσουν διὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλευθοῦν καὶ νὰ τὸν χειραγωγήσουν – ποδηγετήσουν! ! ! . . .
Ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν ἀφθονότατο ἄρτο γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν ἐκμαυλίσουν καὶ νὰ τὸν μετατρέψουν σὲ ἠθικὸν ῥάκος διὰ τῶν ἀφθονοτάτων αἰσχροτάτων θεαμάτων, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι αἰσχροκερδοῦν μέχρι ἀηδίας ἀπομυζώντας σὰν ἀδηφάγες βδέλλες τὴν τελευταία ἰκμάδα τοῦ αἵματος τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων! ! ! . . .
Ἐπακόλουθο τῶν ὡς ἄνω περὶ τῆς ἠθικῆς κρίσεως εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, τὴν ὁποία καλλιεργοῦν τεχνηέντως ντόπιοι καὶ ξένοι «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ αἰσχρότατοι ἐκμεταλλευτές.
ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
Εἶναι :
Α) Οἱ πολιτικάντηδες ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν προστασία τῶν λαϊκῶν μαζῶν ἀλλὰ ἀπεναντίας, δυστυχῶς εἶναι δοτοί. Πασχίζουν νὰ «ἐξοφλοῦν γραμμάτια» εἰς τοὺς ἐντολεῖς τους – τὶς καταχθόνιες  σκοτεινὲς δυνάμεις. Κόπτονται γιὰ τὴν ὑλοποίησι τῶν ἐντολῶν των! ! ! . . .
Β) Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ποὺ πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας εἰς βάρος τῶν ἐντίμων, τῶν ἱκανῶν, εὐσυνειδήτων, μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα καὶ εὐποιία συνανθρώπων των καὶ εἶναι ὑποχρεωμένη καὶ αὐτὴ νὰ ἐξοφλήσῃ ὅλα τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψε στοὺς διεθνεῖς καὶ ντόπιους καταχθονίους, σκοτεινοὺς κύκλους! ! ! . . .
Γ) Τὸ ἄκρως ἀπογοητευτικὸ καὶ μὴ ἀναστρέψιμο εἶναι ὅτι δυστυχῶς καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον  πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται ὄχι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων! ! ! . . .
Παραδείγματος χάριν, ἐπικρατεῖ δυστυχῶς ἕνα εἶδος «σιμωνίας»: Φατρίες συνέρχονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σὰν  «τσέλιγκες»  καὶ προαποφασίζουν στὶς ζυμώσεις, ποὺ κάνουν, ποιὸς θὰ ἐκλεγῇ διὰ τὴν ἑκάστη Μητρόπολι. Τοιουτοτρόπως δὲν ἐκλέγονται οἱ ταπεινοί, οἱ εὐλαβεῖς, οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, οἱ ἱκανοί, οἱ ἄξιοι μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,  δυστυχῶς μετριότητες, οἱ μὲ λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας καὶ τῆς εὐποιίας! ! ! . . . Διὰ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται το : «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε...»
Δ) Οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις εἶναι τόσο πολὺ κοινωνικὰ ἀνάλγητες, ποὺ ὄχι μόνον σὰν πραγματικοὶ πατέρες τοῦ ἔθνους δὲν συμπεριφέρονται, ἀλλὰ ἀπεναντίας σὰν βάρβαροι κατακτητὲς τῆς ἐξουσίας ποὺ καταλαμβάνουν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὸν Λαό, ἐφαρμόζοντες τὸν σκληρότατο νόμο τῆς δημοσιονομίας :
« ΑΠΑΞ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΓΡΙΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΛΙ ».
Τοιουτοτρόπως ἔχει ἐφαρμογὴ  τὸ γραφικὸ : « καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (Ψαλμ. 48, 21). Αὐτὸ σημαίνει : ὁ ἄνθρωπος ποὺ πλάσθηκε  κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσι δεν στάθηκε στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὸν ἐγωισμὸ παρασύρθηκε – ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη ! ! !...
Μάλιστα δὲ θὰ μποροῦσε κανένας νὰ πῇ ὅτι καὶ σήμερα κατάντησε ὁ ἄνθρωπος πολὺ χειρότερος ἀπὸ μερικὰ κτήνη.
Τὰ ἀφθονότατα, αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ἔχουν παρὰ πολλοὺς ἀνθρώπους τόσο πολὺ ἐκμαυλίσει καὶ καταλήξει τόσο πολὺ σὲ ἠθικὰ ῥάκη, ὥστε ἔχουν χειρότερη συμπεριφορὰ καὶ ἀπὸ τὰ κτήνη.

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Πατέρα, Υἱὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα - τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέρα τριάδα:
α) ἄμετρον ἐγωισμό, οἴησι, ἀλλαζονεία καὶ ἀναισχυντία,
β) γαστέρα: «ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3,19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονὴ – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – « φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν ». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαῖα τὴν ἐν λόγῳ θεωρία μέχρι ποὺ λέγουν : «Δὲν χωραέι ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι »
γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνο γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ σὲ ὡρισμένες ἐποχὲς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριο καὶ τὸ ἔχει κεντρομόλο δύναμι ἀναδείξει ὄχι μόνο σὲ κάποια ὡρισμένη ἐποχὴ ἀλλὰ καί τὶς τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνες καί τὶς 365 ἡμέρες τὸ ἔτος – ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νοσταλγεῖ καὶ κάνει τὸ πᾶν νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν «ἐφάμαρτον ἡδονή». Καὶ τοῦτο κάθε ἄλλο παρὰ τὴν ἀναπαραγωγή, ἀπεναντίας λαμβάνει – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψι, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ  τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα - οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες ! ! !
Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρουμε χιλιάδες παραδείγματα ζῴων διὰ εὐπρεπέστερη συμπεριφορὰ ἀπὸ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ...

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΟΥ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΑΝ
95 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
στὴν Deutsche Bank

Στὴν προκειμένη περίπτωσι συνιστοῦμε τὸ κείμενο  τῶν 95 Γερμανῶν εἰδημόνων - προσωπικοτήτων - εἰδικῶν περὶ τὴν οἰκονομία καί τὶς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις, τὶς ὁποῖες ὑφίστανται οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι ἄνθρωποι εἰς τὶς κοινωνίες. Οἱ γνῶστες τῶν αἰτιῶν τῶν κρίσεων κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου σὲ ἕνα κείμενο  ὑπὸ τὸν τίτλο :
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΙΚΡΟΤΑΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Τὸ κατωτέρω κείμενο, τὸ ἀπέστειλε ὁ συντάσσων τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο τὴν 28ην Ἀπριλίου εἰς ὅλα τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος μὲ κείμενο, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε :
«...... 1.Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν μὲ πιστεύετε, ὅταν σᾶς ἀναπτύσσω διεξοδικώτατα ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι τροχοπέδη εἰς τὴν πρόοδο καὶ εὐημερία τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καθὼς καὶ στὴν καθόλου δημοκρατίαν, σᾶς ἀποστέλλω συννημένως τὸ συμπέρασμα τῶν εἰδημόνων τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖ θὰ δεῖτε τὰ σπουδαιότερα πορίσματα τῶν μεγαλυτέρων εἰδημόνων! ! ! . . .
2.Ἄρχισαν καὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες νὰ δημιουργοῦν φτώχεια καὶ νὰ κάνουν τὴν ζωὴν δύσκολη στοὺς χαμηλὰ ἀμειβομένους Γερμανούς. Ὡς γνωστὸν ὅσα κερδίζουν οἱ γαιοκτήμονες, οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ οἱ ἔμποροι ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ πώλησι προιόντων, σχεδὸν ὅλα τα ἀπομυζοῦν οἱ λαίμαργες βδέλλες, πού λέγονται τ ρ ά π ε ζ ε ς ! ! !  . . .
Εἶναι ἡ ὑπεραξία, πού λέγουν ὁ Μὰρξ καὶ ὁ Ἔγκελς στὸ κεφάλαιον «Ὑπεραξία ».
3.Ὅμως αὐτὰ εἶναι κλοπιμαία, διότι ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τὰ εἶχε προείπει σχεδὸν 1900 χρόνια ἐνωρίτερα, στὸ πέμπτον κεφάλαιον τῆς ἐπιστολῆς του, χωρία 1 - 6,   διατυπώνοντάς το στὴν τότε ἁπλοϊκὴν γλώσσαν περιληπτικῶς ( ἴδ. χωρίο 4 & 6, ὅπου ρητῶς λέγει : «  ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου σαβαὼθ εἰσεληθύσασιν ») Ἰάκωβ. (5, 4), πράγμα ποὺ σημαίνει : « καὶ ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν ποὺ καλλιέργησαν - θέρισαν τὰ χωράφια σας τὸν ὁποῖον ἐσεῖς παρακρατήσατε καὶ αὐτὸ εἶναι σαφέστατο καὶ οἱ φωνὲς τῶν ἐργατῶν ἔφθασαν μέχρι τὰ αὐτιὰ τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου ! ! ! . . . Καὶ στὸ χωρίον 6 δὲν ἀποκαλεῖ τοὺς πλουσίους ὡς ἐκμεταλλευτάς - ὅπως ὁ μαρξισμός - ἀλλὰ ὡς φονιάδες « κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τόν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν » .


Η ΠΙΚΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δυστυχῶς ὅμως ἀγράμματοι  παπάδες καὶ γραμματιζούμενοι δεσποτάδες ἔφτιαξαν ἕναν τέτοιο χριστιανισμὸ κατὰ τὸν ὁποῖο οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι χριστιανοὶ ἐκτός τοῦ ἰδρυτοῦ Θεανθρώπου καὶ ἀφήνουν τοὺς ἀδαεῖς, νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύωνται οἱ ἰνστρούκτορες καὶ οἱ θύτες κομμουνιστὲς διαστρεβλώνοντας τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία! ! ! . . .


ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΡΟ 50 ΕΤΩΝ
1.Πρὸ πενήντα ἐτῶν εἶχα φέρει εἰς τὴν Ἀθῆνα Γερμανοὺς ἐμπειρογνώμονες καὶ ἐκάναμε μία μυστικὴ ἔκθεσι γιὰ τὴν τότε κυβέρνησι τῆς Νέας Δημοκρατίας, γιὰ τὴν βιωσιμότητα καὶ τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἑλληνικῶν προιόντων.
Εἰς αὐτὴν τὴν μυστικὴ ἔκθεσι ἀναφέρεται ὅτι  λόγῳ τοῦ ἀθέμιτου ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος (οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις τότε ἐπλήρωναν 24 % τόκους,  ἐνῷ οἱ ἀνταγωνιστὲς εἰς Γερμανία, Ἀγγλία καὶ λοιπὲς χῶρες μόνον 2 % τόκους,  δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες ἐπλήρωναν 10 -12 φορὲς παραπάνω τόκους στοὺς τραπεζίτες καὶ στοὺς ντόπιους ἢ ξένους τοκογλύφους πολὺ περισσότερον ( ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5 δισεκατομμύρια Εὐρὼ τὴν ἡμέρα κέρδη μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους !!!!!!......) καὶ λόγῳ τῆς μικρῆς παραγωγικότητος τῶν ἑλληνικῶν βιομηχανιῶν – βιοτεχνιῶν – ἐργαστηρίων – ἐμπόρων ἦταν καταδικασμένη ἡ ἑλληνικὴ παραγωγὴ σύντομα νὰ σβήσῃ! ! ! . . .
2. Ἔτσι ὅλες οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἐλέγξαμε ὡς π.χ. : ΒΟΜΒΥΞ, ΕΛΑΤΕΞ, ΑΙΓΑΙΟΝ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΛΑΝΑΡΑΣ, ΕΛΑΙΦ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΡΟΚΑ ΑΕ καὶ λοιπὰ κλωστήρια, ὑφαντήρια, ταπητουργίες, καὶ λοιπὲς ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη εἰς τὰ χρονικὰ διαστήματα, ποὺ ὑπολογίζονται εἰς αὐτὴ τὴν ἀπόρρητη ἔκθεσιν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια! ! ! . . .
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καὶ σήμερα ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ ὅ,τι ἐδῶ καὶ 50 χρόνια καὶ τὸ ἀναθεματισμένον capital control ἔβαλε χαριστικὴ βολὴ ἀκόμη καὶ σὲ ὑγιεῖς ἐπιχειρήσεις! ! ! . . .
1.Παρ ὅλον ποὺ οἱ μετοχὲς τῶν συστημικῶν τραπεζῶν καὶ τινῶν ἄλλων ἔχουν καταντήσει κουρελόχαρτα καὶ εἶναι τελείως στὸν ἀέρα,  ἐν τούτοις δίνοντας ἀφθονότατα θαλασσοδάνεια οἱ τράπεζες στὰ κόμματα, τοὺς βοηθοῦν τὰ κόμματα σκαναδαλωδέστατα, νὰ δημιουργήσουν καρτέλ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύεται καὶ τιμωρεῖται στὶς  πολιτισμένες δημοκρατίες! ! ! . . .
2.Μὲ τὶς σκανδαλώδεις  ὑπερεξουσίες, ποὺ ἔχουν ἐκχωρήσει οἱ ἀσυνείδητοι ἰθύνοντες, οἱ τράπεζες ἀποθρασύνονται ἀφαντάστως καὶ συμπεριφέρονται χειρότερα ἀπὸ τὴν «γκεστάπο»! ! ! . . .
3.Εἰσερχόμενος ὁ πελάτης μέσα, τὸν περιλαμβάνει μιὰ νεαρὰ ὑπάλληλος καὶ προσπαθεῖ νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα : «ποῦ τὰ βρήκατε τὰ χρήματα», «ποῦ θὰ τὰ πᾶτε», «ποῦ θὰ τὰ τοποθετήσετε» ; Ὅταν δὲν δύναται ἡ πρώτη νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα, τὸν περιλαμβάνει ἄλλη ὑπάλληλος καὶ ὅταν καὶ αὐτὴ δεν εἶναι σὲ θέσι νὰ τοῦ ἐκμαιεύςῃ τὰ πάντα, τότε ἡ « γκεσταπό » τὸν προωθεῖ στὸν διευθυντή.
4.Ὦ, τι φρικτότατον εἶναι αὐτὸ γιὰ τοὺς  φουκαράδες, ποὺ στερήθηκαν καὶ τὸ τελευταῖο κουλούρι γιὰ νὰ σχηματίσουν μία μαγιὰ γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον ! ! ! . . .
Εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα, οἱ νοικοκυραῖοι, οἱ ἔντιμοι, οἱ οἰκογενειάρχες νὰ ὑφίστανται τὰ πάνδεινα καὶ οἱ ἀνεπρόκοποι καὶ οἱ γλεντζέδες νὰ μὴ ὑφίστανται κανέναν ἔλεγχο! !  ! . . .
5. Οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἰσχυροὶ νὰ βγάζουν ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μὲ τὶς περιβόητες λεγόμενες λίστες δηλαδὴ καταστάσεις Λαγκὰρντ καὶ λοιπὲς νὰ μὴ συλλαμβάνεται καὶ νὰ μὴ πληρώνῃ κανένας ὄχι μόνον πρόστιμα, ἀλλὰ οὔτε κἄν τοὺς φόρους..
6.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κομπιναδόροι, οἱ ἀετονύχηδες, οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς » ὄχι μόνον δὲν διώκονται, ἀλλὰ ἀπεναντίας καθίστανται καὶ ἀποφασίζοντες καὶ διατάσσοντες γιὰ νὰ διευκολύνωνται νὰ δραπετεύσουν καὶ μετὰ κόπτωνται ἀστυνομίες καὶ λοιποὶ δικαστικοὶ καὶ ἰθύνοντες, νὰ τοὺς καταζητοῦν καὶ νὰ ζητοῦν τὴν ἔκδοσι των. Στὴν προκειμένη περίπτωσι, ἐφαρμόζεται ἀπολύτως ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως , φίλου καὶ μαθητὴ τοῦ Σόλωνος, ἕκτη ἑκατονταετία π.Χ. : «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίχτυα ἀράχνης, ποὺ πιάνουν ὅλα τὰ μικρὰ ζουζουνάκια  καὶ ὅλα τὰ μεγάλα, τὰ ἀφήνουν καὶ διέρχονται ἐλευθέρως ».
7. Οἱ σπατάλες καὶ τὰ ὄργια συνεχίζονται :
α) Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις νὰ περικόπτωνται καὶ κυρίως στὸν ἰδιωτικὸ τομὲα.
β) Νὰ μὴ γίνωνται προσλήψεις σὲ νοσοκομεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἀπεναντίας στὴν ΕΡΤ, τὸ δημόσιο καὶ στὶς ΔΕΚΟ, νὰ δημιουργοῦνται συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις γιὰ νὰ προσλαμβάνεται ὁ συρφετὸς τῆς κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ βολεύωνται πάντοτε οἱ «ἡμέτεροι», οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δὲν ἀποδίδουν, ἀντιθέτως παιδεύουν τοὺς πολίτες καὶ συμπεριφέρονται ἀναιδῶς καὶ ἀναισχύντως στοὺς πολίτες, ἐπειδὴ ἔχουν «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ ἔχουν « δεμένο τὸν γάϊδαρο τους »! ! ! . . .
γ) Τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, λευκῆς σαρκὸς καὶ ὅπλων πολλαπλασσιάζονται ἀκόμη καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, διότι δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ βούλησι νὰ παταχθοῦν οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λευκῆς σαρκός! ! ! . . .
δ )Περίπου μισὸ ἑκατομμύριο ἀθῶες ψυχές - μία μεσαία μεγαλούπολι δολοφονεῖται κάθε ἔτος ἀπὸ τὰ νυστέρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ ἕνας φουκαρὰς νὰ μὴ δικαιοῦται οὔτε γενόσημα, φθηνὰ φάρμακα καί σιγοπεθαίνει σὰν τὸ «σκυλὶ στὸ ἀμπέλι»..
ε) Ἐνῷ στὴν Εὐρώπη οἱ γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς εἶναι γύρω στὸ 7,5 %, ὦ τοῦ θαύματος, Ἕλληνες σκιτζῆδες μαιευτῆρες καλλιεργοῦν τὴν φοβία στὶς κακομαθημένες καὶ φυγόπονες Ἑλληνίδες καὶ μετὰ τὶς καθησυχάζουν, ὅτι κάνοντας τους νάρκωσι, δὲν θὰ αἰσθανθοῦν τὸ παραμικρὸ. Καὶ ἔχουμε δεκαπλάσιες λίαν κοστοβόρες γέννες διὰ καισαρικῆς τομῆς...
Ὅσοι δὲ μαιευτῆρες πηγαίνουν μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ δεκαπλάσιο χρόνο ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ὁ «σκίντζης» μαιευτήρας καὶ αὐτὸ συμβάλλει τὰ μέγιστα στὸ λίαν δυσεπίλυτο, μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα μαζὶ μὲ τὸ εἰδεχθέστατο ἔγκλημα τοῦ σφαγιασμοῦ τῶν ἐμβρύων.
στ) Ἀντὶ οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφουγκράζωνται τὸν τεράστιο αὐτὸ κίνδυνο τῆς ὑπογεννητικότητας μᾶς τονίζουν ὅτι δὲν χρειάζονται γεννήσεις. Ἔρχονται ἕτοιμοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων! ! ! . . .
ζ) Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τονίζοντες δῆθεν ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν πολλὲς δεκάδες χιλιάδες λαθρομεταναστῶν ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουμε πολλὰ ἑκατομμύρια ἀλλοεθνεῖς, λίαν ἐπικίνδυνο, νὰ μᾶς δημιουργήσουν τεράστια ἀδιανόητα προβλήματα αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων! ! ! . . .
η) Οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς θὰ ἀναθεματίζουν τὶς σημερινὲς γενεὲς ὡς ἄφρονες, ποὺ οὐδεμία μέριμνα λαμβάνουν...
θ) Τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων βάλθηκαν νὰ καταργήσουν καὶ τὴν διεθνῆ σύμβασι Λωζάνης, δημιουργῶντας μωαμεθανικὰ τεμένη χωρὶς ἀνταλλάγματα ὡς π.χ. παντοτινὰ νὰ λειτουργῇ ἡ Ἁγία Σοφία ὡς ὀρθόδοξος ναὸς χωρὶς τὴν παραμικρὴ ὄχλησι καὶ ἐμπόδιο καὶ τὴν προστασία νὰ ἀναλάβουν Ῥῶσσοι, Οὐκρανοί, Σέρβοι, Κυπριῶτες Ὀρθόδοξοι στρατιῶτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν! ! ! . . .
Τοιουτοτρόπως de facto ἀναγνωρίζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, μουσουλμανικὴ  μειονότητα, σὲ ὁλοκλήρη τὴν Ἑλλάδα ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μόνον στὴν Κομοτινὴ καὶ τὴν Ξάνθη μας.
ι) Μάλιστα οἱ ἀναίσχυντοι ψεύδονται ἀσυστόλως ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ μόνο 850.000  εὐρὼ, ἐνῷ ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ εἶχε ὁρίσει σὲ 80.000.000  εὐρὼ. Τὸ δὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Ναυτικοῦ  Ἐπιτελείου λέει ὅτι θὰ κοστίσῃ 130.000.000  εὐρὼ καὶ αὐτὴ τὴ διαφορὰ τῶν 129.000.000  εὐρὼ θὰ τὴν  πληρώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ τοῦ   Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης !!!...
ια) Καὶ γιὰ τὰ μωαμεθανικὰ τεμένη κόπτονται ὄχι μόνο οἱ πολιτικάντηδες καὶ οἱ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς καὶ Μητροπολίτες τινές! ! ! . . .
ιβ) Ἀπεναντίας  γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ περισσότεροι ἰθύνοντες δὲν θέλουν οὔτε κἄν νὰ ἀκούσουν! ! ! . . . Καὶ ὅταν μερικοὶ εὐσυνείδητοι βουλευτὲς θέτουν ἐρώτησι, ἀναγκάζονται ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων νὰ πάρουν πίσω τὶς ὑπογραφὲς τους. Τόσο βάναυσα τοὺς ἐπιτέθηκαν γιὰ αὐτὸ τὸ «εἰδεχθέστατο κακούργημά τους», ποὺ ὁ ἕνας βουλευτής, ὁ πρῴην ὑπουργὸς Μπασιάκος, ἔπαθε ἀνακοπὴ καρδίας καὶ ἀπῆλθε στὰς αἰωνίους μονάς. Ἄλλους δὲ τοὺς ξήλωσε ἀπὸ τὰ πόστα, ποὺ εἴχαν! ! ! . . .
ιγ) Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις δαιμονίζονται τόσο πολὺ καὶ ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς, ἀνεπανάληπτος ἐθνάρχης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος τὸ πλήρωσε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα του, ἐπειδὴ ἔβγαλε τὴν αὐθεντικὴ ἀπόρρητο «ἐγκύκλιο τοῦ Καποδίστρια»,  ἐναντίον μασόνων καὶ  μασονικῶν στοῶν, τὴν ὁποία κατωτέρω δημοσιεύουμε.

ιδ) Ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ δαιμονίζονται ὄχι μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς  κληρικοὶ καὶ μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις» ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21η Μαρτίου 2021..
Ἑλληνόψυχοι πατριῶτες φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν : « Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνουμε τὴν 21η Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» ; ; ; . . .
ιε) Παρ ὅλο ποὺ ἔχουμε γράψει ἑκατοντάδες σελίδες στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή καὶ ἔχουμε καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῇ στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἴγινα ἢ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν ἢ μὲ τὸν τεράστιο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Δήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη ὄχι μόνο λαϊκοὶ ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς κληρικοί, ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτές τις ἡμέρες ἐπαναλαμβάνουν τὰ σατανικὰ αὐτὰ φληναφήματα!!!!...
ιστ) Ὄντως ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, ἔφτιαξε καὶ ναΰδριο στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης τὸ 1828 στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν δὲν τὸν σκότωναν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, θὰ ἔφτιαχνε χιλιάδες ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, « στέγες ἀγάπης » καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἐπειδὴ δὲν ἤτανε ἀντίχριστος θὰ ἔβαζε καὶ ναΰδρια μέσα! ! ! . . .
Ὄντως αὐτός, ὁ ἔχων μυαλὸ ποὺ δὲν ἤταν ἀνεγκέφαλος σὰν καὶ ἐμᾶς, τὴν 31η Ἰουλίου 1829 φρόντισε νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως.
Ἕλληνα μου, ἰθύνοντες καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολίτες καὶ ἱερεῖς, πρέπει νὰ μᾶς κόβῃ τὸ μυαλό, ὅτι ἐὰν ὁ Καποδίστριας εἶχε φτιάξει τὸ ἐκκλησάκι στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης, σὲ ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνο δὲν θὰ πάσχιζε νὰ ἐκδοθῇ ὁμόφωνο ψήφισμα, ἀλλὰ θὰ ἔκανε τὸ πᾶν νὰ τὸ ἀποτρέψῃ.»
Ἐπίσης ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι ὁ δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν. Ἐπειδὴ ὑπῆρχαν διχόνοιες γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τότε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀποφάσισε νὰ κάνῃ τὸν δημοτικὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ του, χωρὶς νὰ τὸν ὀνομάσῃ τῆς  «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» .
Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν καταχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, ποὺ τοῦ ἔδιδαν διάφοροι εὐλαβεῖς καὶ τὰ ἐπένδυσε σὲ ναὸ καὶ αἴθουσες χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἀντικατάστασι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ! ! ! . . .
ιζ) Κραυγαλαῖες καὶ λίαν προκλητικὲς ἀντιθέσεις «... καὶ ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (ια Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), πρᾶγμα ποὺ σημαίνει «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν».
Γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς καὶ αὐτὸ τὸ Κεφάλαιο, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὲς διατριβές, ὑφηγεσίες καὶ καθηγεσίες, πλὴν ὅμως οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε χῶρος, καὶ προπαντὸς οὔτε καὶ οἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἀναπτύξουμε τέτοια σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποτροπὴ τῶν κραυγαλαίων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικὲς ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.
Ὅμως θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικὼς μερικὲς τέτοιες λίαν ἐπικίνδυνες προκλήσεις πρὸς ἀποφυγὴ κοινωνικῶν ἀναστατώσεων :
Ἐνῷ στὶς προηγμένες Δημοκρατίες ἀποφεύγονται κραυγαλαῖες προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸ παράδειγμα στοὺς ὑπηκόους τῶν Δημοκρατιῶν των, χορηγώντας κάποιους λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις στοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντες, πολιτικούς, συμβουλοὺς ὑπουργῶν, προέδρους ΔΕΚΟ, προέδρους ἀνωτάτων δικαστηρίων, στοὺς συμμετέχοντες σὲ ἐπιτροπές, ἀρχαιολόγους καὶ λοιπούς, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἀπὸ τὸ συρφετὸ τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων. Μὲ ξένα κόλυβα, δηλαδὴ  μὲ τὸν ἁλμυρότατο ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἰθύνοντες τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα στοὺς ὀπαδοὺς των .
Ἐνῷ τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνο τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα φάρμακα ἢ ὄργανα, ὡς π.χ. τομογράφους, ἀκτινολογικά, αἱματολογικὰ ὄργανα καὶ ἐργαστήρια ἀλλὰ οὔτε κἄν γάζες καὶ λοιπὰ παραφαρμακευτικὰ ὑλικά, σεντόνια, μαξιλαροθῆκες, κουβέρτες κ.τ.λ. διότι ἄλλα ἔχουν φθαρῇ καὶ ἄλλα ἔχουν κλαπῇ ἢ στὰ ἀφοδευτήρια τῶν δικαστηρίων, μετὰ τὴν 9η πρωινὴ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἔνα χαρτὶ ὑγείας ... συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν  τὶς λαϊκὲς μάζες μὲ EUROVISION, μὲ ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ! ! !
Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησι εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε  γιὰ τὴν εὐημερία, πρόοδο καὶ εὐτυχία τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνο τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, προτοῦ αὔριο εἶναι ἀργά.
Μόνο ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατροθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἄν κάνουμε ἔργα μετανοίας καὶ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὁδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἤ δοτοὶ ἰθύνοντες.
Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί.
Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει.
Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή.
Δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες μονοιασμένοι. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴ πολιτική τους «Διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέςῳ τῶν ἐξομωτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευιτικὴς ἡγεσίας νὰ καταντήσουμε ὄχι μόνον διαιρεμένοι ἀλλὰ νὰ εἴμαστε καὶ ὑπόδουλοι.
Ἐνῷ οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγνεεσίας ἔκαναν τὸ κορμί τους κόσκινο γιὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν μωαμεθανικὸ ζυγὸ διώχνοντας μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους, οἱ ἀνεγκέφαλοι μᾶς ἔφεραν τὰ τελευταῖα χρόνια πολλὰ ἑκατομμύρια μουσουλμάνους καὶ μᾶς σκλάβωσαν στὴν φραγκιὰ καὶ σὲ λίγο πάλι εἰς τὸν μωαμεθανικὸ ζυγό.
Δυστυχῶς ὅμως σχεδὸν οὐδεὶς θέλει νὰ καταλάβῃ τὰ πτωχὰ ἑλληνικά μας, διότι «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτοὺς» (Ἰωάννης 12, 40).
Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς  ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσουμε, νὰ ἀγαπηθοῦμε γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υ.Γ.
Παρ’ὅλον ὅτι τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 21.5.2017 γιορτάζει ἡ μισὴ Ἑλλάδα, ἐν τούτοις σνιστοῦμε ἐνθέρμως νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαἰρως ὅλοι στὶς 17.00 ὥρα στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου  (καὶ ὄχι ἄλλοι νωρίτερα καὶ ἄλλοι ἀργότερα),  γιὰ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας νὰ βροντοφωνίσουμε ὄχι στὶς ἀντίχριστες μεθοδίες τοῦ ἀρχιμεθοδίου διαβόλου, ἐναντίον τῆς Νέας τάξεως πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, τῶν ἀντιχρίστων ἀλλαγῶν τοῦ Συντάγματος κλπ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΗΛ:210-3254321
fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive