rottating banner

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΕΣΥ ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΣΕΣ; ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΤΟ ΠΑΣΧΑ; ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕ

ΕΣΥ ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΣΕΣ; ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΤΟ ΠΑΣΧΑ;
Έχει επικρατήσει να ταυτίζουμε την Ανάσταση του Χριστού με την εορτή του Πάσχα των εβραίων. Οι περισσότεροι πλέον εύχονται χάριν συντομίας καλό Πάσχα. Αλλά έχουν συναίσθηση του τι εύχονται;  Όλοι λοιπόν νομίζουν ότι το Πάσχα γιορτάζουν οι Εβραίοι το πέρασμα (Πεσάχ) της θάλασσας που άνοιξε για να φύγουν από την Αίγυπτο...

και αυτό ίσως αφήνουν να διαδοθεί, αλλά τα θεόσταλτα και όχι θεόπνευστα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης μας διδάσκουν, αφού ο πραγματικός Θεός επέτρεψε να μπούνε μέσα στην Αγία Γραφή για να διαβάζει ο κόσμος και να μάθει την νοοτροπία του κακού, αλλά ο κόσμος δεν διαβάζει, μόνο δέχεται τα ψέματα που του διδάσκουν στα σχολεία και τα κατηχητικά.
Διαβάστε λοιπόν εδώ και μάθετε τι είναι πραγματικά το Πάσχα:
Εξ. 12,1 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν ἐν γῇ Αἰγύπτου λέγων.
Εξ. 12,1 Είπε ο Κύριος (ο Γιαχβέ- Σατανάς) προς τον Μωυσή και τον Ααρών, όταν ακόμη ήταν στην γη της Αιγύπτου·
Εξ. 12,2 ‘’ὁ μὴν οὗτος ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν, πρῶτός ἐστιν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Εξ. 12,2 ο μήνας αυτός θα είναι για σας η αρχή των άλλων μηνών, ο πρώτος μεταξύ των μηνών του έτους.
Εξ. 12,3 λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραὴλ λέγων· τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕκαστος πρόβατον κατ᾿ οἴκους πατριῶν, ἕκαστος πρόβατον κατ᾿ οἰκίαν.
Εξ. 12,3 Λάλησε προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και πες τους· Την 10η αυτού του μηνός να πάρει κάθε οικογενειάρχης ένα πρόβατο για την οικογένειά του, ο καθένας ένα πρόβατο για την οικία του.
Εξ. 12,4 ἐὰν δὲ ὀλιγοστοὶ ὦσιν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὥστε μὴ εἶναι ἱκανοὺς εἰς πρόβατον, συλλήψεται μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὸν γείτονα τὸν πλησίον αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν· ἕκαστος τὸ ἀρκοῦν αὐτῷ συναριθμήσεται εἰς πρόβατον.
Εξ. 12,4 Εάν δε τα μέλη της οικογενείας του είναι λίγα, ώστε να μη μπορούν να φάνε το πρόβατο, ο οικογενειάρχης θα προσκαλέσει από την οικογένεια του γείτονά του, του πλησίον του (προσοχή!!!!!! Ο πλησίον είναι για τους εβραίους ο διπλανός εβραίος… όχι ο οποιοσδήποτε πλησίον!!!!!!), ανάλογο αριθμό ανθρώπων, στον καθένα από τους οποίους θα υπολογισθεί η ανάλογη μερίδα από το πρόβατο.
Εξ. 12,5 πρόβατον τέλειον, ἄρσεν, ἐνιαύσιον ἔσται ὑμῖν· ἀπὸ τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων λήψεσθε.
Εξ. 12,5 Το πρόβατο πρέπει να είναι αρτιμελές, χωρίς κάποια σωματική βλάβη, αρσενικό, ενός έτους. Μπορείτε να πάρετε ή αμνό ή κατσίκι.
Εξ. 12,6 καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν Ἰσραὴλ πρὸς ἑσπέραν.
Εξ. 12,6 Αυτό θα διατηρηθεί εν ζωή μέχρι της 14ης μέρας αυτού του μηνός, οπότε και όλοι οι Ισραηλίτες θα το σφάξουν τ’ απόγευμα της ημέρας αυτής.
Εξ. 12,7 καὶ λήψονται ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ θήσουσιν ἐπὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν ἐν τοῖς οἴκοις, ἐν οἷς ἐὰν φάγωσιν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς,
Εξ. 12,7 Οι οικογενειάρχες θα πάρουν από το αίμα του σφαγίου αυτού και θα θέσουν στους δύο παραστάτες και στο ανώφλι των θυρών των οικιών των, εντός των οποίων αυτοί θα το φάνε.
Εξ. 12,8 καὶ φάγονται τὰ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ· ὀπτὰ πυρὶ καὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται.
Εξ. 12,8 Θα φάνε δε τα κρέατα κατά την νύκτα αυτήν, ψημένο στην φωτιά με άζυμο άρτο και πικρά χόρτα. (να τα και τα άζυμα των καθολικών…)
Εξ. 12,9 οὐκ ἔδεσθε ἀπ᾿ αὐτῶν ὠμὸν οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι, ἀλλ᾿ ἢ ὀπτὰ πυρί, κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις.
Εξ. 12,9 Δεν θα φάτε το κρέας ωμό ή βραστό αλλά ψημένο στη φωτιά. Και θα φάτε όλον τον αμνό και το κεφάλι και τα πόδια και τα εντόσθια.
Εξ. 12,10 οὐκ ἀπολείψετε ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως πρωΐ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ᾿ αὐτοῦ· τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως πρωΐ ἐν πυρὶ κατακαύσετε.
Εξ. 12,10 Έως το πρωί τίποτε δεν θα αφήσετε από αυτό και οστό δεν θα συντρίψετε από αυτό. Εάν όμως μείνει κάτι μέχρι το πρωί, θα το κάψετε στη φωτιά.
Εξοδος. 12,11 οὕτω δὲ φάγεσθε αὐτό· αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, καὶ τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν, καὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· καὶ ἔδεσθε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς· πάσχα ἐστὶ Κυρίῳ.
Εξ. 12,11 Κατ' αυτόν τον τρόπο θα το φάτε• η μέση σας θα είναι ζωσμένη και τα παπούτσια σας φορεμένα στα πόδια σας και τα ραβδιά στα χέρια σας. Θα το φάτε βιαστικά. Αυτό είναι Πάσχα (=Πέρασμα) Κυρίου.
Εξ. 12,12 καί διελεύσομαι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν· ἐγὼ Κύριος.
Εξ. 12,12 Διότι κατά την νύκτα αυτή θα κάνω πέρασμα (Πάσχα) από τη χώρα της Αιγύπτου και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου από ανθρώπου έως ζώου και θα εκδικηθώ όλους τους θεούς των Αιγυπτίων. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Εξ. 12,13 καὶ ἔσται τὸ αἷμα ὑμῖν ἐν σημείῳ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν, ἐν αἷς ὑμεῖς ἐστε ἐκεῖ, καὶ ὄψομαι τὸ αἷμα καὶ σκεπάσω ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν πληγὴ τοῦ ἐκτριβῆναι, ὅταν παίω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Εξ. 12,13 Το αίμα αυτό του αμνού στα σπίτια σας, στα οποία μένετε, θα είναι σημείο για μένα. Θα δω το αίμα αυτό, θα σας προφυλάξω από την τιμωρία και δεν θα σας χτυπήσει η θανατική πληγή, όταν εγώ θα χτυπώ την χώρα της Αιγύπτου.
Εξ. 12,14 καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον· καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν Κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Εξ. 12,14 Και την ημέρα αυτή του Πάσχα πρέπει να την θυμάστε πάντοτε. Θα την καθιερώσετε ως εορτή του Κυρίου σ’ όλες τις γενιές σας. Θα την ορίσετε και θα την εορτάζετε ως αιώνιο νόμο.
Αυτή είναι λοιπόν η γνωστή σαν τελευταία πληγή των αιγυπτίων. Γιατί όμως πήγε ο Σαμαέλ και σκότωσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων;
Διότι οι Αιγύπτιοι δεν λάτρευαν τον Σαμαέλ, αλλά άλλους Νεφελίμ και δαίμονες.
Έτσι οι Εβραίοι γιορτάζουν το ΠΑΣΧΑ, το πέρασμα του θεού τους, πάνω από την Αίγυπτο που σκοτώνοντας όλα τα πρωτότοκα τα οποία τα αφιέρωναν στους θεούς Νεφελίμ, τους εκδικήθηκε…
Στις εκκλησίες λένε οι παπάδες ΠΑΣΧΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΧΑ και δεν ξέρουνε καν τι λένε, μπλέκοντας την γιορτή της Ανάστασης του Χριστού με την πιο σατανική γιορτή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.

Τώρα ξέρεις!!!!!!!!!!!!!! Και δικαιολογία καμία πλέον δεν έχεις… διάλεξε λοιπόν πολύ προσεκτικά τι εύχεσαι και τι γιορτάζεις…

4 σχόλια:

 1. Μποῦρδες ἀμαθοῦς πλὴν φανατικο-ἐμπαθοῦς.
  Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐορτὴ τῶν ἑορτῶν καλεῖται καὶ Λαμπρή, διότι πάντες Λαμπρυνόμεθα. Τὸ Ἀναστάσιμον τροπάριον, ποίημα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, λέγει:
  Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.
  Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες.
  Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.
  Ἡ λέξις Πάσχα ἀναφέρεται μίαν φορὰν καὶ κατὰ τὴν ἄποψίν μου ἐννοεῖ τὸ Πάθος ἐκ τοῦ πάσχειν.
  Ἐν κατακλεῖδι:
  Λαμπρήν ἑορτάζομεν τὴν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὄχι τὸ Πεσάχ, τὴν ἑβραϊκὴν δηλαδὴ ἑορτὴν τῆς ἐξόδου, ἡ ὁποία οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἄσχετος πρὸς τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντελώς άσχετος με την ορθόδοξη πίστη και μακρυά από την εκκλησία. Είναι ένας ακόμα "προτεστάντης" που έβγαλε μια δίκη του θεωρία. Ας προσευχηθούμε να τον φωτίσει ο Άγιος Θεός να δει την αλήθεια.

   Διαγραφή
 2. Αμέτρητοι οι «θεοί» που… σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν!

  (…Η σημασία της Ανάστασης μπορεί να είναι ένα θεολογικό ζήτημα, αλλά το γεγονός της Ανάστασης είναι ένα ιστορικό ζήτημα…)

  Κανένας από τους ιστορικούς που έζησαν μέσα στην περίοδο 0-40 (μ.χ) δεν αναφέρει κάτι για τον Ιησού και τη δράση του.

  Την εποχή που υποτίθεται ότι έζησε ο Ιησούς, αλλά και την αμέσως μετά, υπήρχαν τουλάχιστον 40 γνωστοί ιστορικοί και συγγραφείς (μεταξύ των οποίων ο Πλούταρχος, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, ο Αρριανός, ο Παυσανίας, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς κ.ά.), εν τούτοις ΚΑΝΕΝΑΣ απ αυτούς δεν τον μνημόνευσε.

  Οι ιστοριογράφοι έγραφαν γιά όλα τα γεγονότα που λάμβαναν χώρα και αφορούσαν βεβαίως τους λαούς και δεν εξαιρούσαν τους "θεούς", ούτε τους φιλοσόφους,ούτε τους επαναστάτες,ούτε τους μεσίες,ούτε τους μεγάλο-θεραπευτές ( πχ Ασκληπιό,Ιπποκράτη,Πυθαγόρα,Σωκράτη κτλ...)

  Για τον μόνο που δεν έγραψαν ήταν για τον Ιησού τον υιό της Μαρίας της ... ;,τον φίλο της Μαρίας από τα Μάγδαλα ...;;, και της άλλης Μαρίας πιθανόν της Λαμιώτισσας ...;;;

  Μήπως έγραψαν τίποτα για τους δώδεκα αποστόλους, η γιά τις γυναίκες των ...;,η τα παιδία τους ...;;, η τους διαδόχους των ...;;; (οι οποίοι διακλαδιστήκαν, "θαυμάτωσαν" και "δίδαξαν" όλο τον τότε γνωστό κόσμο...)

  Οι περιγραφές των ευαγγελίων (που δεν μπορούν να θεωρηθούν ιστορία, αλλά κείμενα πίστεως), χρονολογούνται δεκαετίες αργότερα.

  Τα Ευαγγέλια δεν αποτελούν ιστορική πηγή. Γράφτηκαν μεταγενέστερα και παρά την πληθώρα των παρεμβάσεων και αλλοιώσεων που έγιναν σπό τους αντιγραφείς τους ("κόψιμο-ράψιμο"}, περιέχουν αντιφάσεις χονδροειδείς παραλογισμούς.
  Π.χ το κεφ. 27 παρ. 45, 51,53,54 του Ματθαίου γράφει γιά....σκοτάδι που έγιενε σ΄όλη την γη, σεισμό ακόμα και άνοιγμα....τάφων από τους οποίους σηκώθηκαν Εβραίοι "άγιοι", όπως οι “προαγωγοί” Αβραάμ κα Ισαάκ, ο αιμομίκτης Λωτ, ο δουλέμπορος, μαστροπός και εγκληματίας Μωυσής …
  Όλοι αυτοί “σηκώθηκαν ”…με την σταύρωση ... και παρέλασαν τρεις μέρες μετά στα Ιεροσόλυμα!!!

  Κι ένας ημιμαθής καταλαβαίνει ότι τα ευαγγέλια είναι μυθοπλασίες και παραμύθια για "οπαδούς" του Αυνάν ...

  Αυτή είναι η σοβαρότητα και αξιοπιστία των Ευαγγελίων.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΚΤΡΑΠΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΒΡΑΙΟ-ΣΥΝΟΘΥΛΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΘΗΚΑΜΕ.

  ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς και θα είσαι άθεος συριζαιος. Πήγαινε να ρωτήσεις όλους αυτούς τους απλούς ανθρώπους πως μπορεί να βοηθήθηκαν από τον Θεό που εσυ αποκαλείς εβραίο και πήγαινε βρες κάποιων εντός ή εκτός συνόρων που βοηθήθηκε από τον θεό των Ελλήνων των Δια. Από τους πρώτους θα βρεις χιλιάδες. Από τους δεύτερους αν βρεις έναν να μου πεις που είναι να πάω να ακούσω το θαύμα.

   Διαγραφή

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive